EURES

Sieć EURES (EURopeanEmploymentServices – Europejskie Służby Zatrudnienia) została powołana w 1993 r. na mocy unijnych przepisów prawnych przez Komisję Europejską.

Sieć EURES :

 • działa we wszystkich państwach członkowskich UE i EFTA mając na celu wspieranie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy,
 • świadczy usługi w zakresie unijnego pośrednictwa pracy i informowania w zakresie warunków życia i pracy w państwach członkowskich UE i EFTA.

Sieć EURES tworzą publiczne służby zatrudnienia państw członkowskich UE i EFTA oraz inne uprawnione organizacje na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i unijnym, działające w obszarze zatrudnienia.

Usługi sieci EURES są ogólnodostępne i skierowane do poszukujących pracy, zainteresowanych wyjazdem do innego państwa członkowskiego w celach podjęcia pracy oraz do pracodawców, którzy chcą prowadzić rekrutację pracowników z innego państwa członkowskiego UE lub EFTA.

Usługi sieci EURES dla bezrobotnych i poszukujących pracy są bezpłatne.

Usługi sieci EURES dla pracodawców świadczone przez inne niż instytucje publiczne mogą podlegać opłacie.

Usługi wsparcia w ramach sieci EURES mogą świadczyć jedynie podmioty do tego uprawnione czyli publiczne służby zatrudnienia (urzędy pracy) oraz wyznaczone (akredytowane) w danym państwie członkowskim UE lub EFTA organizacje spełniające odpowiednie kryteria.

Koordynacyjną rolę w ramach sieci EURES na poziomie unijnym odgrywa Europejski Urząd Koordynacji, umiejscowiony w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych
i Włączenia Społecznego w Komisji Europejskiej. Urząd ten ułatwia współpracę i wsparcie członków i partnerów EURES w państwach członkowskich UE i EFTA.

W każdym kraju Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w Szwajcarii działania sieci EURES na poziomie krajowym koordynują Krajowe Urzędy Koordynacji EURES. W Polsce funkcję Krajowego Urzędu Koordynacji pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy.

Działania w ramach sieci EURES w Polsce świadczą:

 • wojewódzkie urzędy pracy
 • powiatowe urzędy pracy
 • wojewódzkie komendy Ochotniczych Hufców Pracy
 • centra edukacji i pracy młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy
 • podmioty akredytowane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Sieć doradców i asystentów EURES obejmuje obszar całej Polski.

Dane teleadresowe doradców i asystentów dostępne są w tutaj:

https://eures.praca.gov.pl/kontakt/kadra-eures 

Usługi EURES są zintegrowane z usługami świadczonymi przez urzędy pracy i Ochotnicze Hufce Pracy i obejmują między innymi:

 • wsparcie w poszukiwaniu pracy za granicą
 • zagraniczne oferty pracy na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej oraz na krajowej stronie internetowej EURES
 • możliwość zamieszczenia CV w bazie na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej
 • rekrutacje do pracy za granicą w wybranych zawodach
 • pomoc w przygotowaniu CV
 • możliwość wzięcia udziału w międzynarodowych targach pracy i innych wydarzeniach rekrutacyjnych na terenie Polski
 • dostęp do Europejskich Dni Pracy na terenie Polski oraz za granicą (stacjonarnych i online)
 • dostęp do inicjatyw i programów wspierających zatrudnienie młodzieży

Efektem działalności sieci EURES w Polsce jest m.in. organizacja spotkań informacyjnych, dni doradczych targów i giełd pracy. Wydarzeniom tym towarzyszą między innymi prezentacje na temat warunków życia i pracy w krajach UE i EFTA oraz rozmowy kwalifikacyjne zagranicznych pracodawców z kandydatami z Polski.

Dane teleadresowe do podmiotów uprawnionych do świadczenia usług sieci EURES znajdziesz na stronie internetowej:

www.stor.praca.gov.pl/portal/#/eures/podmiotyEures

Copyright © 2021 Wir Poznań | Wszelkie prawa zastrzeżone.