Data publikacji: 21.05.2024

Europejski Dzień Natura 2000

.


Dziś obchodzimy Europejski Dzień Natura 2000. Natura 2000 to jedyna w swoim rodzaju forma ochrony przyrody, a Europejski Dzień obszarów Natura 2000 to znakomity pretekst do poznawania cennych przyrodniczo terenów, które są w każdym zakątku Polski.

Obszary Natura 2000 są wyznaczane w celu ochrony określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy.

Powstanie sieci Natura 2000, która jest światowym ewenementem w zakresie międzynarodowej, obszarowej ochrony przyrody potwierdza, że ochrona zagrożonej różnorodności biologicznej Europy jest jednym z priorytetów działalności Unii Europejskiej

Podstawę prawną tworzenia sieci Natura 2000 tworzą tak zwane: Dyrektywa Ptasia (Dyrektywa 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków) i Dyrektywa Siedliskowa (Dyrektywa 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory). W nich też znajdują się listy gatunków i siedlisk podlegających ochronie. Zostały one transponowane do polskiego prawa, głównie do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Copyright © 2021 Wir Poznań | Wszelkie prawa zastrzeżone.