Data publikacji: 25.01.2024

KE uruchamia pakiet na rzecz innowacji w dziedzinie sztucznej inteligencji

.


Komisja uruchomiła 24 stycznia br. pakiet środków wspierających europejskie przedsiębiorstwa typu start-up i MŚP w rozwoju godnej zaufania sztucznej inteligencji (AI), która jest zgodna z wartościami i przepisami UE. Wynika to z porozumienia politycznego osiągniętego w grudniu 2023 r. w sprawie unijnego aktu w sprawie sztucznej inteligencji – pierwszego na świecie kompleksowego prawa o sztucznej inteligencji – który będzie wspierać rozwój, wdrażanie i wdrażanie wiarygodnej sztucznej inteligencji w UE.

W orędziu o stanie Unii w 2023 r. przewodnicząca Ursula von der Leyen zapowiedziała nową inicjatywę mającą na celu udostępnienie europejskich superkomputerów innowacyjnym europejskim przedsiębiorstwom typu start-up zajmującym się sztuczną inteligencją w celu szkolenia ich wiarygodnych modeli sztucznej inteligencji. Pierwszym krokiem było zainicjowanie przez Komisję w listopadzie 2023 r. wielkiego wyzwania w zakresie sztucznej inteligencji – nagrodę zapewniającą przedsiębiorstwom typu start-up w dziedzinie sztucznej inteligencji wsparcie finansowe i dostęp do obliczeń superkomputerowych. Dzisiejszy pakiet wprowadza to zobowiązanie w życie za pomocą szerokiego wachlarza środków wspierających przedsiębiorstwa typu start-up i innowacje w dziedzinie sztucznej inteligencji, w tym wniosku dotyczącego zapewnienia uprzywilejowanego dostępu do superkomputerów przedsiębiorstwom typu start-up w dziedzinie sztucznej inteligencji i szerszej społeczności innowacyjnej. Zawiera on:

a) Zmianę rozporządzenia w sprawieEuroHPC w celu ustanowienia fabryk sztucznej inteligencji – nowego filaru działań Wspólnego Przedsięwzięcia UE na rzecz superkomputerów. Obejmuje:
- Nabywanie, modernizacja i eksploatacja superkomputerów przeznaczonych na sztuczną inteligencję w celu umożliwienia szybkiego uczenia maszynowego i szkolenia dużych modeli sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczenia (GPAI);
- Ułatwianie dostępu do superkomputerów przeznaczonych na sztuczną inteligencję, przyczyniając się do rozszerzenia wykorzystania sztucznej inteligencji na dużą liczbę użytkowników publicznych i prywatnych, w tym przedsiębiorstwa typu start-up i MŚP;
- Oferowanie punktu kompleksowej obsługi dla przedsiębiorstw typu start-up i innowatorów, wspierającego ekosystem start-upów i badań nad sztuczną inteligencją w opracowywaniu algorytmicznym, testowaniu oceny i walidacji modeli sztucznej inteligencji na dużą skalę, zapewniając przyjazne superkomputerom urządzenia do programowania i inne usługi wspomagające sztuczną inteligencję;
- Umożliwienie rozwoju szeregu nowych zastosowań sztucznej inteligencji w oparciu o modele sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczenia.
b) Decyzję o utworzeniu w Komisji urzędu ds. sztucznej inteligencji, który zapewni rozwój i koordynację polityki w zakresie AI na szczeblu europejskim, a także będzie nadzorował wdrażanie i egzekwowanie przyszłego aktu w sprawie sztucznej inteligencji.
c) Komunikat UE w sprawie start-upu i innowacji w dziedzinie sztucznej inteligencji, w którym przedstawiono dodatkowe kluczowe działania:
- Wsparcie finansowe ze strony Komisji za pośrednictwem programu „Horyzont Europa" i programu „Cyfrowa Europa" poświęconego generycznej sztucznej inteligencji. -  Pakiet ten wygeneruje dodatkowe inwestycje publiczne i prywatne o łącznej wartości około 4 mld EUR do 2027 r.;
- Inicjatywy towarzyszące mające na celu wzmocnienie unijnej puli talentów w zakresie generycznej sztucznej inteligencji poprzez działania w zakresie kształcenia,
  szkolenia, podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowania;
- Dalsze zachęcanie do publicznych i prywatnych inwestycji w przedsiębiorstwa typu start-up i scale-up zajmujące się sztuczną inteligencją, w tym poprzez kapitał
  wysokiego ryzyka lub wsparcie kapitałowe (w tym poprzez nowe inicjatywy w ramach programu „Akcelerator" EIC i InvestEU);
- Przyspieszenie rozwoju i wdrażania wspólnych europejskich przestrzeni danych udostępnianych społeczności zajmującej się sztuczną inteligencją, dla której dane są
  kluczowym zasobem umożliwiającym szkolenie i udoskonalanie ich modeli. W dniu dzisiejszym opublikowano również nowy dokument roboczy służb Komisji w
  sprawie wspólnych europejskich przestrzeni danych, w którym przedstawiono aktualną sytuację;
- Inicjatywa „GenAI4EU", której celem jest wspieranie rozwoju nowych przypadków użycia i nowych zastosowań w 14 europejskich ekosystemach przemysłowych, a także w sektorze publicznym. Obszary zastosowania obejmują robotykę, zdrowie, biotechnologię, produkcję, mobilność, klimat i świat wirtualny.

Komisja tworzy również, wraz z kilkoma państwami członkowskimi, dwa Konsorcjum na rzecz Europejskiej Infrastruktury Cyfrowej (EDIC):
- Celem sojuszu na rzecz technologii językowych (ALT-EDIC) jest opracowanie wspólnej europejskiej infrastruktury w zakresie technologii językowych, aby rozwiązać problem niedoboru europejskich danych językowych na potrzeby szkolenia rozwiązań w zakresie sztucznej inteligencji, a także utrzymać różnorodność językową i bogactwo kulturowe Europy. Przyczyni się to do rozwoju europejskich dużych modeli językowych.
- EDIC „CitiVERSE" będzie stosować najnowocześniejsze narzędzia sztucznej inteligencji w celu opracowania i wzmocnienia lokalnych bliźni cyfrowych na rzecz inteligentnych społeczności, pomagając miastom w symulacji i optymalizacji procesów, od zarządzania ruchem po gospodarowanie odpadami.

AI@EC Komunikat
Komisja przyjęła dziś również komunikat przedstawiający własne strategiczne podejście Komisji do stosowania sztucznej inteligencji. Dzięki tej strategicznej wizji Komisja przewiduje i przygotowuje się wewnętrznie do wdrożenia unijnego aktu w sprawie sztucznej inteligencji. Obejmuje on konkretne działania dotyczące sposobu budowania przez Komisję zdolności instytucjonalnych i operacyjnych w celu zapewnienia rozwoju i stosowania godnej zaufania, bezpiecznej i etycznej sztucznej inteligencji. Komisja przygotowuje się również do wspierania administracji publicznej UE w przyjmowaniu i wykorzystywaniu sztucznej inteligencji.

Kolejne kroki
Parlament Europejski i Rada rozważą teraz proponowane przez Komisję zmiany do rozporządzenia ustanawiającego Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali.

Urząd ds. Sztucznej Inteligencji zostanie utworzony w ramach Komisji. Urząd ds. Sztucznej Inteligencji wdroży przyszły akt w sprawie sztucznej inteligencji na szczeblu UE i będzie nadzorować przepisy dotyczące modeli i systemów sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczenia. Powinien on stać się centralnym organem koordynującym politykę w zakresie AI na szczeblu UE i współpracować z innymi departamentami Komisji, organami UE, państwami członkowskimi i społecznością zainteresowanych stron. Będzie on miał wymiar międzynarodowy i będzie promować unijne podejście do zarządzania AI oraz przyczyniać się do międzynarodowych działań UE w zakresie sztucznej inteligencji. Ogólniej rzecz biorąc, Urząd ds. Sztucznej Inteligencji powinien poszerzać wiedzę i zrozumienie na temat sztucznej inteligencji oraz wspierać absorpcję AI i innowacje w tej dziedzinie. Decyzja o utworzeniu Urzędu ds. Sztucznej Inteligencji wchodzi w życie w dniu 24 stycznia, a działalność rozpocznie się w kolejnych miesiącach.

Państwa członkowskie przy wsparciu Komisji utworzą obecnie Konsorcjum na rzecz Europejskiej Infrastruktury Cyfrowej ALT-EDIC i CitiVERSE EDIC.

Kontekst ogólny
Komisja już od wielu lat ułatwia i zacieśnia współpracę w zakresie sztucznej inteligencji w całej UE w celu zwiększenia konkurencyjności i zapewnienia zaufania w oparciu o unijne wartości. W białej księdze Komisji w sprawie sztucznej inteligencji, opublikowanej w 2020 r., przedstawiono jasną wizję sztucznej inteligencji w Europie: ekosystem doskonałości i zaufania. W kwietniu 2021 r. Komisja zaproponowała unijny akt w sprawie sztucznej inteligencji i nowy skoordynowany plan z państwami członkowskimi, aby zagwarantować bezpieczeństwo i prawa podstawowe obywateli i przedsiębiorstw, a jednocześnie wzmocnić inwestycje i innowacje we wszystkich państwach UE. Unijny akt w sprawie sztucznej inteligencji został wstępnie uzgodniony przez współprawodawców w grudniu 2023 r. i jest pierwszą na świecie kompleksową ustawą o sztucznej inteligencji.

Więcej Informacji
Komunikat UE w sprawie rozpoczęcia działalności w zakresie sztucznej inteligencji i innowacji
Zmiana rozporządzenia ustanawiającego Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali  
Europejski akt w sprawie sztucznej inteligencji
Pakt na rzecz sztucznej inteligencji

Copyright © 2021 Wir Poznań | Wszelkie prawa zastrzeżone.