Data publikacji: 06.02.2024

Łatwiejszy dostęp do finansowania UE dla obszarów wiejskich dzięki unijnemu zestawowi narzędzi dla obszarów wiejskich

.


KE uruchomiła dziś nowy interaktywny przewodnik określający wszystkie możliwości finansowania obszarów wiejskich dostępne na szczeblu UE. Unijne fundusze i programy, które mogą sprzyjać zrównoważonemu wzrostowi gospodarczemu i dobrostanowi na obszarach wiejskich. Określenie najwłaściwszej opcji nie zawsze jest jednak proste dla potencjalnych beneficjentów. W zestawie narzędzi na rzecz obszarów wiejskich gromadzone są możliwości finansowania z 26 różnych funduszy UE, od wspólnej polityki rolnej po fundusze spójności, program „Horyzont Europa" i Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Za pomocą zaledwie kilku kliknięć przedsiębiorcy z obszarów wiejskich i władze lokalne mogą znaleźć najlepsze dostępne środki finansowe, aby pomóc im w opracowaniu projektu.

Ten nowo uruchomiony kompleksowy portal do finansowania unijnego i inicjatyw wspierających dostępne dla obszarów wiejskich w UE ma na celu wyposażenie wnioskodawców w wiedzę i narzędzia niezbędne do zaspokojenia lokalnych potrzeb. Beneficjentami mogą być władze lokalne, instytucje, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia i osoby fizyczne.

FINANSOWANIE I WSPARCIE DLA OBSZARÓW WIEJSKICH WE WSZYSTKICH JĘZYKACH UE

Nowe narzędzie oferuje automatyczne tłumaczenia na wszystkie języki UE. Interaktywna wyszukiwarka finansowania umożliwia użytkownikom filtrowanie istniejących systemów w oparciu o kilka kryteriów:
- ich roli lub organizacji;
- działania, które zamierzają realizować (np. poprawa infrastruktury, sprostanie wyzwaniom społecznym, wzmocnienie lokalnej gospodarki, zwiększenie odporności na zmianę klimatu i zrównoważonego rozwoju);
- rodzaj wsparcia, którego szukają: dotacje, instrumenty finansowe (takie jak pożyczki i gwarancje) lub pomoc techniczną, taką jak usługi doradcze, szkolenia, programy mentorskie, sieci wsparcia itp.

Po zawężeniu wyboru do najistotniejszych wariantów kluczowe informacje na temat bieżących programów i inicjatyw są łatwo dostępne w arkuszach informacyjnych do wydruku. Wyjaśniają one, w jaki sposób każdy wariant jest istotny dla obszarów wiejskich, oraz zawierają praktyczne informacje, linki do zaproszeń do składania wniosków i odpowiednie punkty kontaktowe.

WSKAZÓWKI, WSKAZÓWKI I INSPIRUJĄCE HISTORIE

Zestaw narzędzi dla obszarów wiejskich zawiera również obszerne wskazówki dotyczące jak najlepszego wykorzystania dostępnych możliwości. Użytkownicy mogą zainspirować się wieloma przykładami i analizami przykładów, odkrywając, w jaki sposób fundusze i mechanizmy wsparcia UE zostały już z powodzeniem wdrożone na obszarach wiejskich w całej UE. Na mapie, na której można kliknąć, wyświetla się wiele inspirujących historii – na przykład spółdzielnia Biovilla w Portugalii stała się wiodącym podmiotem zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, promując turystykę przyrodniczą, programy edukacyjne i działania związane z odbudową krajobrazu dzięki połączeniu funduszy prywatnych i unijnych. Stosując podobne podejście, organizacja Meridaunia we Włoszech promowała doświadczenia związane z turystyką wiejską, środowiskową i kulturalną, a także lokalne produkty rolne, zwiększając tym samym konkurencyjność i reputację obszaru Monti Dauni. W Rumunii z funduszy UE współfinansowano utworzenie drewnianej produkcji zabawek, która obecnie eksportuje się na całym świecie i stworzyła kilka miejsc pracy.

Sekcja „ Zasoby" zawiera wytyczne, sprawozdania i podręczniki dotyczące możliwości finansowania przez UE dla konkretnych sektorów, w tym sieci szerokopasmowych, kultury, edukacji, energii, środowiska i turystyki. Dodatkowe materiały źródłowe można znaleźć na często zadawanych pytaniach i na dalszych stronach.

Kontekst ogólny

Zestaw narzędzi dla obszarów wiejskich jest częścią długoterminowej wizji Komisji na rzecz silniejszych, lepiej skomunikowanych, odpornych i zamożnych obszarów wiejskich w UE.

Obszary wiejskie UE obejmują 83 % terytorium UE i zamieszkuje 30 % ludności UE. W 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła długoterminową wizję obszarów wiejskich UE, w której określiła wyzwania i obawy, przed którymi stoją te obszary, a także wiele dostępnych im możliwości. Oprócz wszystkich funduszy UE przyczyniających się do wspierania zamożnych obszarów wiejskich wizja opiera się na dwóch filarach, które wzajemnie się uzupełniają: plan działania na rzecz obszarów wiejskich i pakt na rzecz obszarów wiejskich. W planie działania przedstawiono cztery obszary działania Komisji Europejskiej w celu pobudzenia silniejszych, lepiej skomunikowanych, odpornych i zamożnych obszarów wiejskich UE. Pakt na rzecz obszarów wiejskich stanowi ramy współpracy między organami i zainteresowanymi stronami chcącymi działać na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym.

Szczegółowe statystyki i analizy dotyczące obszarów wiejskich UE, obejmujące aspekty gospodarcze, społeczne i środowiskowe, są dostępne w Obserwatorium Obszarów Wiejskich.

 

Copyright © 2021 Wir Poznań | Wszelkie prawa zastrzeżone.