Data publikacji: 10.12.2023

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

.


10 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, który upamiętnia przyjęcie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka – kluczowego dokumentu wyznaczającego międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka.
Dzień ten poświęcony jest orędownikom praw człowieka na całym świecie, którzy dążą do zapewnienia ochrony własnych praw oraz praw innych i wkładają wiele wysiłku w działania zapewniające przestrzeganie ich na co dzień. Wielu z nich jest za to prześladowanych, pozbawianych pracy czy niesłusznie więzionych. Obchody międzynarodowego Dnia są okazją do uczczenia ich odwagi i osiągnięć.

W Unii Europejskiej istnieją dwa główne obszary polityki i działań w zakresie praw człowieka. Jednym z nich jest ochrona podstawowych praw człowieka w UE, a drugi to propagowanie praw człowieka na całym świecie. Unia Europejska opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.

Karta Praw Podstawowych UE
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej gwarantuje prawa obywateli UE. Karta określa w jednym dokumencie prawa człowieka wiążące dla unijnych instytucji i organów. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej jest pierwszym w historii integracji europejskiej dokumentem prawnym zawierającym obszerny katalog praw podstawowych wiążących zarówno instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej w całym ich zakresie działania, jak i państwa członkowskie, wtedy gdy stosują one prawo Unii.  Źródło inspiracji dla praw i zasad określonych przez Kartę stanowią przede wszystkim Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r.; Europejska Karta Społeczna, inne instrumenty prawa międzynarodowego, a także wspólne tradycje konstytucyjne państw członkowskich UE.

Promowanie praw człowieka na świecie
Unia Europejska jest mocno zaangażowana w propagowanie i ochronę praw człowieka, demokracji i praworządności na całym świecie. Prawa człowieka mają pierwszorzędne znaczenie w relacjach Unii z innymi krajami i regionami.

Polityka UE w tej dziedzinie obejmuje:
•    promowanie praw kobiet, dzieci, mniejszości i osób wysiedlonych,
•    sprzeciwianie się karze śmierci, torturom, handlowi ludźmi i dyskryminacji,
•    ochronę praw obywatelskich, politycznych, ekonomicznych, socjalnych i kulturowych,
•    ochronę praw człowieka w ramach aktywnej współpracy z krajami partnerskimi, organizacjami międzynarodowymi i regionalnymi oraz stowarzyszeniami i grupami na wszystkich poziomach społeczeństwa,
•    włączanie klauzul dotyczących praw człowieka do wszystkich porozumień w sprawie handlu lub współpracy z państwami spoza UE.

 

Copyright © 2021 Wir Poznań | Wszelkie prawa zastrzeżone.