Data publikacji: 24.01.2024

Praktyczne ustalenia dotyczące udziału komisarzy w wyborach europejskich i krajowych

.


Na podstawie wytycznych przyjętych w 2019 r. Komisja Europejska wydała zaostrzone wytyczne dotyczące norm etycznych dla członków Komisji biorących udział w kampaniach wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ponadto opracowano specjalne wytyczne dotyczące udziału w kampaniach wyborczych w wyborach na szczeblu państw członkowskich.

I jedne i drugie wytyczne opierają się na opiniach działającego przy Komisji Niezależnego Komitetu ds. Etyki i zapewnią spójne stosowanie kodeksu postępowania członków Komisji Europejskiej.

Bardziej rygorystyczne zasady
Od 2018 r. członkowie Komisji mogą uczestniczyć w kampaniach wyborczych w wyborach do PE bez korzystania z bezpłatnego urlopu. Wytyczne opierają się na doświadczeniach zdobytych podczas wyborów europejskich w 2019 r., kiedy to nowe podejście zastosowano po raz pierwszy, oraz na doświadczeniach związanych z udziałem członków Komisji w krajowych kampaniach wyborczych w poprzednich latach. W szczególności wytyczne gwarantują wyraźne rozdzielenie obowiązków pełnionych w Komisji od działań w ramach kampanii.

Zgodnie z zaostrzonymi zasadami dotyczącymi wyborów europejskich członkowie Komisji:
- muszą powstrzymać się od prowadzenia działań związanych z kampanią przed poinformowaniem przewodniczącego/kolegium o zamiarze uczestniczenia w tej kampanii;
- muszą zapewnić swoją dyspozycyjność w zakresie dalszego wykonywania swoich obowiązków, takich jak udział w sesjach plenarnych lub posiedzeniach komitetów Parlamentu Europejskiego, posiedzeniach kolegium i posiedzeniach składów Rady;
- muszą utworzyć odrębne konto w mediach społecznościowych na potrzeby kampanii i jakichkolwiek oświadczeń lub interwencji w imieniu partii lub kandydata;
- nie mogą korzystać z zasobów ludzkich i materialnych Komisji do jakichkolwiek działań związanych z kampanią (w szczególności do pisania przemówień lub sporządzania dokumentów, organizowania podróży itp.);
- muszą zapewnić wyraźny rozdział między organizacją podróży związanych z obowiązkami pełnionymi w Komisji i tych związanych ze swoimi kampaniami.

W opublikowanych dzisiaj wytycznych określono ponadto, że wszelkie finansowe i materialne wsparcie kampanii i jej uczestników musi być kierowane do partii lub organizatora kampanii i musi być ściśle oddzielone od własnych interesów finansowych członka.

I wreszcie – w przypadku ewentualnych sytuacji w trakcie kampanii, które z uzasadnionych powodów mogłyby być postrzegane jako konflikt interesów w rozumieniu kodeksu postępowania, należy postępować zgodnie z procedurą dotyczącą konfliktu interesów określoną w tym kodeksie.

Jeśli chodzi o wybory na szczeblu państw członkowskich, kodeks postępowania stanowi, że jeżeli komisarze zamierzają kandydować w tych wyborach lub w inny sposób odgrywać aktywną rolę w kampanii wyborczej, muszą oni – inaczej niż w przypadku wyborów europejskich – wycofać się z prac Komisji na cały okres swojego aktywnego zaangażowania, a co najmniej na czas trwania kampanii. W wytycznych dotyczących kampanii wyborczych w wyborach krajowych wprowadzono również wyraźne rozróżnienie między uczestnictwem aktywnym i nieaktywnym.

Kontekst

Zgodnie z porozumieniem ramowym w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską oraz wejściem w życie najnowszego kodeksu postępowania w 2018 r. komisarze mogli uczestniczyć w kampaniach wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego bez konieczności czasowego wycofania się ze swoich obowiązków w Komisji. Działając w ten sposób, muszą oni również zapewnić poszanowanie zasad niezależności, uczciwości i dyskrecji, o których mowa w art. 245 Traktatu.

Opracowując szczegółowe wytyczne dla komisarzy dotyczące ich uczestnictwa w krajowych kampaniach wyborczych, Komisja wywiązuje się również ze swojego wcześniejszego zobowiązania uznanego przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Copyright © 2021 Wir Poznań | Wszelkie prawa zastrzeżone.