Data publikacji: 18.01.2022

PRZYGOTOWANIE UNIWERSYTETÓW UE GOTOWE NA PRZYSZŁOŚĆ POPRZEZ ŚCIŚLEJSZĄ WSPÓŁPRACĘ TRANSNARODOWĄ

Współczesne społeczeństwo europejskie potrzebuje zaangażowania uniwersytetów i innych instytucji szkolnictwa wyższego bardziej niż kiedykolwiek.


Europa stoi w obliczu poważnych wyzwań takich jak zmiana klimatu, transformacja cyfrowa i starzenie się społeczeństwa, w czasach największego od stulecia światowego kryzysu zdrowotnego i jego skutków gospodarczych. Uniwersytety, tak jak cały sektor szkolnictwa wyższego, odgrywają unikalną rolę, łącząc edukację, badania naukowe i innowacje, w zakresie kształtowania zrównoważonych i odpornych gospodarek oraz sprawiania, by Unia Europejska stała się bardziej ekologiczna, inkluzywna i cyfrowa.

W dwóch przyjętych dziś nowych inicjatywach [1] – europejskiej strategii na rzecz uniwersytetów oraz we wniosku Komisji dotyczącym zalecenia Rady w sprawie budowania mostów na rzecz skutecznej europejskiej współpracy w szkolnictwie wyższym – przewidziano wsparcie dla uniwersytetów w ich wysiłkach.

MARGARITIS SCHINAS, wiceprzewodniczący do spraw promowania naszego europejskiego stylu życia, stwierdził: _Uniwersytety cechujące się doskonałością i inkluzywnością stanowią warunek konieczny i zarazem filar naszego europejskiego stylu życia. Wspierają one otwarte, demokratyczne i sprawiedliwe społeczeństwa oraz zrównoważony rozwój, przedsiębiorczość, integrację i zatrudnienie. Poprzez dzisiejsze propozycje dążymy do przeniesienia współpracy transnarodowej w dziedzinie szkolnictwa wyższego na nowy
poziom. Wspólne wartości, więcej mobilności, szerszy zakres współpracy i synergie w celu nadania naszemu szkolnictwu wyższemu iście europejskiego wymiaru._

Jak zauważyła komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży MARIJA GABRIEL: _Dzisiejsze propozycje przyniosą korzyści całemu sektorowi szkolnictwa wyższego, ale przede wszystkim studentom. Aby umożliwić im prawdziwie europejską ścieżkę nauki i doświadczenia, potrzeba nowoczesnych transnarodowych kampusów zapewniających łatwy dostęp do mobilności za granicą. Jesteśmy gotowi połączyć siły z państwami członkowskimi i instytucjami szkolnictwa wyższego w całej Europie. Wspólnymi siłami możemy zbliżyć edukację, badania naukowe i innowacje w służbie społeczeństwu. Sojusze europejskich szkół wyższych przecierają ten szlak; do połowy 2024 r. wsparcie z budżetu europejskiego otrzyma do 60 sojuszy europejskich szkół wyższych, w których skład wchodzi ponad 500 europejskich uniwersytetów.

EUROPEJSKA STRATEGIA NA RZECZ UNIWERSYTETÓW

W Europie działa prawie 5 tys. instytucji szkolnictwa wyższego, mamy 17,5 mln studentów uczelni wyższych, 1,35 mln nauczycieli w sektorze szkolnictwa wyższego oraz 1,17 mln naukowców. Celem tej strategii jest wsparcie wszystkich europejskich uniwersytetów i umożliwienie im przystosowania się do zmieniających się warunków, tak aby mogły rozwijać się i przyczyniać do zwiększania odporności i odbudowy Europy. W strategii zaproponowano szereg ważnych działań mających na celu wsparcie europejskich uniwersytetów w realizacji czterech celów:

     * wzmocnienie europejskiego wymiaru szkolnictwa wyższego i badań naukowych;
    * umocnienie uniwersytetów jako ostoi naszego europejskiego stylu  życia poprzez działania wspierające ukierunkowane na rozwój kariery akademickiej i badawczej, jakość i znaczenie umiejętności wytrzymujących próbę czasu, różnorodność, włączenie społeczne, praktyki demokratyczne, prawa podstawowe i wartości akademickie;
    * wzmocnienie pozycji uniwersytetów jako kluczowych podmiotów zmian
dokonujących się w ramach dwojakiej transformacji – ekologicznej i cyfrowej;
    * podkreślenie roli uniwersytetów jako siły napędowej dla globalnego znaczenia i przywództwa Europy.

BUDOWANIE MOSTÓW NA RZECZ SKUTECZNEJ EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY W
SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

Wniosek Komisji dotyczący zalecenia Rady ma na celu umożliwienie europejskim instytucjom szkolnictwa wyższego ściślejszej i głębszej współpracy, ułatwienie wdrażania wspólnych transnarodowych programów i działań edukacyjnych, łączenie umiejętności i zasobów czy przyznawanie wspólnych dyplomów. Jest to zaproszenie dla państw członkowskich do podjęcia działań i stworzenia odpowiednich warunków na szczeblu krajowym, aby umożliwić taką ściślejszą i zrównoważoną współpracę transnarodową, bardziej skuteczną
realizację wspólnych działań edukacyjnych i badawczych oraz wykorzystanie narzędzi europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego (proces boloński) [2]. Ułatwi to przepływ wiedzy i stworzy silniejsze powiązania między edukacją, badaniami naukowymi oraz innowacyjnymi środowiskami przemysłowymi. Celem jest w szczególności zapewnienie
wszystkim wysokiej jakości możliwości uczenia się przez całe życie z naciskiem na umiejętności i kompetencje najbardziej potrzebne w kontekście dzisiejszych potrzeb gospodarczych i społecznych.

CZAS NA REZULTATY: CZTERY INICJATYWY PRZEWODNIE

Do połowy 2024 r. europejski wymiar szkolnictwa wyższego i badań naukowych zostanie wzmocniony przez cztery inicjatywy przewodnie:

     * Zwiększenie do 60 liczby sojuszy uniwersytetów europejskich, obejmujących 500 uczelni do połowy 2024 r. z pomocą orientacyjnego budżetu programu Erasmus+ na lata 2021-2027 wynoszącego 1,1 mld euro. Celem inicjatywy jest rozwój i wymiana długoterminowej, strukturalnej, zrównoważonej i systemowej współpracy w dziedzinie edukacji, badań naukowych i innowacji, utworzenie europejskich kampusów międzyuniwersyteckich, do których studenci, kadra i naukowcy z całej Europy będą mogli bez przeszkód udać się i wspólnie tworzyć nową wiedzę w różnych krajach i dyscyplinach.
    * Działania na rzecz STATUSU PRAWNEGO SOJUSZY INSTYTUCJI SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, objęte programem pilotażowym Erasmus+ na 2022 r., umożliwiające im łączenie zasobów, umiejętności i atutów.
    * Działania na rzecz utworzenia WSPÓLNEGO DYPLOMU EUROPEJSKIEGO W CELU UZNANIA WARTOŚCI DOŚWIADCZEŃ TRANSNARODOWYCH w zakresie kwalifikacji studentów uzyskanych w ramach kształcenia na poziomie wyższym oraz ograniczenia formalności administracyjnych przy realizacji wspólnych programów studiów.
    * ZWIĘKSZENIE SKALI INICJATYWY DOTYCZĄCEJ EUROPEJSKIEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ poprzez przyznawanie indywidualnego identyfikatora europejskiego studenta dostępnego dla wszystkich mobilnych studentów w 2022 r. oraz wszystkich studentów na europejskich uniwersytetach do połowy 2024 r. w celu ułatwienia mobilności na wszystkich poziomach.

KOLEJNE KROKI

Koordynacja działań między UE, państwami członkowskimi, regionami, społeczeństwem obywatelskim i sektorem szkolnictwa wyższego ma kluczowe znaczenie w procesie urzeczywistnienia EUROPEJSKIEJ STRATEGII NA RZECZ UNIWERSYTETÓW. Komisja zaprasza Radę, państwa członkowskie i uniwersytety do dyskusji na temat tego programu politycznego i podjęcia współpracy na rzecz budowania uniwersytetów, które wytrzymają próbę czasu.

WNIOSEK KOMISJI DOTYCZĄCY ZALECENIA RADY W SPRAWIE BUDOWANIA MOSTÓW NA RZECZ SKUTECZNEJ EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM zostanie omówiony z państwami członkowskimi. Po przyjęciu przez Radę Komisja będzie wspierać państwa członkowskie i odpowiednich partnerów we wdrażaniu tego zalecenia Rady.

KONTEKST

Komisja zapowiedziała swój zamiar rozpoczęcia procesu współtworzenia programu transformacji dla szkolnictwa wyższego w swoim komunikacie dotyczącym utworzenia europejskiego obszaru edukacji do 2025 r [3]. oraz komunikacie w sprawie nowej europejskiej przestrzeni badawczej. Konkluzje Rady w sprawie nowej europejskiej przestrzeni badawczej [4] przyjęte w dniu 1 grudnia 2020 r. podkreślają, że należy w dalszym ciągu rozwijać silniejsze synergie i powiązania między EPB, europejskim obszarem szkolnictwa wyższego oraz elementami
europejskiego obszaru edukacji dotyczącymi szkolnictwa wyższego. W rezolucji z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie struktury zarządzania strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia na rzecz europejskiego obszaru edukacji i w szerszej perspektywie (2021–2030) [5] Rada uznała ustanowienie programu transformacji szkolnictwa wyższego za konkretne działanie zajmujące priorytetowe miejsce w obszarze szkolnictwa wyższego. 
Program polityki w zakresie EPB załączony do konkluzji Rady w sprawie przyszłego zarządzania europejską przestrzenią badawczą przyjętych w dniu 26 listopada 2021 r. wspiera działania istotne dla uniwersytetów, w tym specjalne działanie na rzecz wzmocnienia pozycji instytucji szkolnictwa wyższego w celu rozwoju zgodnie z europejską przestrzenią badawczą i w synergii z europejskim obszarem edukacji.

WIĘCEJ INFORMACJI

Komunikat Komisji w sprawie europejskiej strategii na rzecz uniwersytetów [6]

Wniosek Komisji dotyczący zalecenia Rady w sprawie budowania mostów na rzecz skutecznej europejskiej współpracy w szkolnictwie wyższym [7]

Komunikat w sprawie utworzenia europejskiego obszaru edukacji do 2025 r.
[3]

Komunikat Komisji „Nowa europejska przestrzeń badawcza na rzecz badań naukowych i innowacji” [8]

SZKOLNICTWO WYŻSZE: ŚCIŚLEJSZA WSPÓŁPRACA TRANSNARODOWA POBIERZ (56.042 KB - PDF) [9]


Links:
------
[1] https://education.ec.europa.eu/levels/higher-education/initiatives
[2] https://education.ec.europa.eu/pl/proces-bolonski-i-europejski-obszar-szkolnictwa-wyzszego
[3] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0625
[4] https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2020/12/01/new-european-research-area-council-adopts-conclusions/
[5] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?toc=OJ:C:2021:497:TOC&uri=uriserv:OJ.C_.2021.497.01.0001.01.POL
[6] https://education.ec.europa.eu/document/commission-communication-on-a-european-strategy-for-universities
[7] https://education.ec.europa.eu/document/proposal-for-a-council-recommendation-on-building-bridges-for-effective-european-higher-education-cooperation
[8] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0628
[9] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/pl/ip_22_365/IP_22_365_PL.pdf
[10] https://ec.europa.eu/avservices/photo/photoByReportage.cfm?sitelang=pl&ref=0469530047
[11] https://futureu.europa.eu/

Copyright © 2021 Wir Poznań | Wszelkie prawa zastrzeżone.