Data publikacji: 18.01.2022

REACT-EU: 136 MLN EURO NA WSPARCIE 6 POLSKICH REGIONÓW W WALCE Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA

Komisja przyznała dodatkowe środki w wysokości 136 mln euro na rzecz sześciu programów operacyjnych (PO) objętych Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego w Polsce w ramach Wsparcia na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy (REACT-EU).


Środki te pomogą polskim regionom wspierać systemy opieki zdrowotnej w walce z pandemią koronawirusa oraz inwestować w transformację ekologiczną i cyfrową.

Komisarz do spraw spójności i reform Elisa FERREIRA stwierdziła: „Po raz kolejny REACT-EU przynosi obywatelom wymierne i praktyczne wsparcie. Przedmiotowe środki pomogą tym polskim regionom przezwyciężyć skutki pandemii i utorują drogę ku sprawiedliwej, cyfrowej i ekologicznej transformacji. Pragnę podziękować władzom polskim za współpracę w uruchomieniu tych środków”.

     * W MAŁOPOLSCE 33,5 mln euro zwiększy kapitał obrotowy na infrastrukturę zdrowotną i lokalnych przedsiębiorców. Środki te sfinansują kompleksowe wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży oraz poprawią dostępność usług zdrowotnych, na przykład poprzez inwestycje w e-zdrowie.

     * W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 21,7 mln euro zostanie przeznaczone na wsparcie lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Pomogą one również w przeciwdziałaniu długoterminowym negatywnym skutkom zdrowotnym pandemii COVID-19, zwiększając dostępność i jakość usług rehabilitacyjnych dla pacjentów kardiologicznych, neurologicznych i pacjentów z chorobami płuc cierpiących na powikłania zdrowotne.

     * WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE otrzymuje dodatkowo 18,7 mln euro. Część tych środków zostanie wykorzystana na inwestycje w lepszy i bardziej odporny system opieki zdrowotnej. Środki te przeznaczone będą głównie na wsparcie infrastruktury szpitali, tak aby długoterminowe usługi diagnostyczne i usługi opieki zdrowotnej mogły być świadczone w bezpieczny sposób zarówno w przypadku zakaźnych, jak i pozostałych pacjentów. Inna część tych środków wesprze zieloną transformację, na przykład energooszczędne renowacje budynków mieszkalnych.

     * W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM prawie 26 mln euro zostanie zainwestowane w odnawialne źródła energii oraz w MŚP. Środki te poprawią także dostępność sektora opieki zdrowotnej, dzięki inwestycjom np. w e-zdrowie, tak aby zmniejszyć ryzyko wykluczenia społecznego. Przyczynią się one również do transformacji ekologicznej w regionie, np. poprzez wsparcie energooszczędnej renowacji budynków publicznych.

     * W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM 20 mln euro zostanie skierowane na pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw i ich pracowników oraz sektora opieki zdrowotnej. Środki te zapewnią również bardzo potrzebne wsparcie na rzecz podstawowej opieki zdrowotnej i innych podmiotów medycznych świadczących stacjonarne i całodobowe usługi zdrowotne dla pacjentów, w tym rehabilitację po skutkach ubocznych zakażenia COVID-19.

     * W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM dodatkowe 15,9 mln euro zostanie w pełni wykorzystane na wsparcie efektywności energetycznej w sektorze publicznym, na przykład na pokrycie zapotrzebowania na ogrzewanie w dwóch największych szpitalach w regionie. 100 proc. przydziału w ramach REACT-EU w regionie zostanie przeznaczone na wydatki związane ze zmianą klimatu.

PRZEBIEG PROCEDURY

W ramach Next Generation EU REACT-EU zapewnia uzupełnienie programów polityki spójności o 50,6 mld euro (w cenach bieżących) w latach 2021 i 2022. Środki koncentrują się na wspieraniu odporności rynku pracy, miejsc pracy, MŚP i rodzin o niskich dochodach, a także na tworzeniu przyszłościowych fundamentów zielonej i cyfrowej transformacji oraz zrównoważonej odbudowy społeczno-gospodarczej zgodnie z celami REACT-EU i zaleceniami dla poszczególnych krajów na 2020 r. [3] REACT-EU weszło w życie w dniu 24 grudnia 2020 r. i może finansować wydatki z mocą wsteczną od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

DODATKOWE INFORMACJE

REACT-EU [4]

REACT-EU: pytania i odpowiedzi [4]

Next Generation EU [5]

Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa (CRII) [6] i
inicjatywa inwestycyjna „plus” w odpowiedzi na koronawirusa (CRII+)
[7]

REACT-EU: 136 MLN EURO NA WSPARCIE SZEŚCIU POLSKICH REGIONÓW POBIERZ
(42.292 KB - PDF) [8]


Links:
------
[1] https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
[2] https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/react-eu/
[3] https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations_en
[4] https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/react-eu
[5] https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_pl
[6] https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/03/16-03-2020-cohesion-policy-and-eu-solidarity-fund-contribute-to-the-coronavirus-response-investment-initiative
[7] https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/04/04-02-2020-coronavirus-response-investment-initiative-plus-new-actions-to-mobilise-essential-investments-and-resources
[8] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/pl/ip_22_366/IP_22_366_PL.pdf
[9] https://futureu.europa.eu/

Copyright © 2021 Wir Poznań | Wszelkie prawa zastrzeżone.