Data publikacji: 26.04.2022

System Safety Gate: pojazdy silnikowe i zabawki na szczycie tegorocznej listy niebezpiecznych produktów niespożywczych

Komisja Europejska opublikowała dziś roczne sprawozdanie w sprawie systemu Safety Gate, unijnego systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych. Sprawozdanie to obejmuje ostrzeżenia zgłoszone w 2021 r. oraz związane z nimi działania podjęte przez organy krajowe.


Po raz pierwszy w tym rocznym sprawozdaniu samochody znalazły się na szczycie listy zgłoszonych produktów, a na drugim miejscu plasują się zabawki. Ponadto w kontekście pandemii COVID-19 środki ochrony indywidualnej, takie jak maski, nadal stanowią znaczną część zgłoszonych produktów.

W związku ze zmianą wzorców konsumpcji i wzrostem znaczenia internetowych platform handlowych opracowywane są również nowe instrumenty, aby lepiej chronić konsumentów dokonujących zakupów przez internet i usuwać niebezpieczne produkty z rynku. Zgodnie z tymi celami Komisja uruchamia dzisiaj nowe narzędzie nadzoru elektronicznego (zwane „robotem internetowym"), które pomoże organom krajowym w wykrywaniu ofert internetowych związanych z niebezpiecznymi produktami oznaczonymi w systemie Safety Gate.

Didier Reynders, komisarz do spraw sprawiedliwości i konsumentów, powiedział: Po raz kolejny system Safety Gate okazał się istotnym narzędziem pozwalającym chronić konsumentów przed niebezpiecznymi produktami. Jestem dumny z ciągłej modernizacji i wzmacniania tego systemu. Bardzo ważne jest, aby system Safety Gate był dostosowany do nowego środowiska konsumenckiego. W ten sposób możemy zagwarantować, że pozostanie on skutecznym narzędziem jednolitego rynku, chroniącym konsumentów w każdych okolicznościach. System ten odegrał istotną rolę w zapewnieniu, by sprzęt wykorzystywany w walce z pandemią spełniał najwyższe standardy.

Najważniejsze ustalenia zawarte w sprawozdaniu

W 2021 r. organy państw uczestniczących w sieci bezpieczeństwa wymieniły za pośrednictwem systemu 2142 ostrzeżenia. Po raz pierwszy największą liczbę ostrzeżeń zgłoszono w kategorii „pojazdy silnikowe", a kolejne miejsca zajęły „zabawki" oraz „urządzenia i sprzęt elektryczny". Jeżeli chodzi o pojazdy silnikowe, podjęte działania dotyczyły głównie przypadków wycofania z rynku po wykryciu problemów technicznych, podczas gdy w przypadku zabawek skoncentrowano się na obecności niebezpiecznych chemikaliów, a także baterii guzikowych. Ponadto najczęściej zgłaszano problemy dotyczące elektrycznych urządzeń i sprzętu związane z narażeniem części czynnych i kwestiami przegrzania.

W związku z trwającą pandemią, działania w zakresie nadzoru obejmowały szereg produktów związanych z COVID-19. Wiele ostrzeżeń dotyczyło środków ochrony indywidualnej, a w szczególności masek. Pięcioma najczęściej zgłaszanymi zagrożeniami były uszkodzenia ciała, chemikalia, pożar, udławienie i porażenie prądem. W sumie za pośrednictwem systemu Safety Gate przekazano 4 965 zawiadomień uzupełniających, z których wynika, że państwa członkowskie ściśle monitorują ostrzeżenia i często podejmują działania następcze w formie dodatkowych środków wprowadzanych w ich własnych krajach.

Ze sprawozdania wynika, że w 2021 r. wzrosło wykorzystanie sieci systemu wczesnego ostrzegania w 30 państwach uczestniczących (UE-27 oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia), dzięki czemu konsumenci byli chronieni przed produktami niebezpiecznymi.

Dalsze działania

Komisja uruchamia dziś nowe narzędzie nadzoru elektronicznego zwane „robotem internetowym". Narzędzie to będzie wspierać organy krajowe w wykrywaniu ofert internetowych związanych z niebezpiecznymi produktami oznaczonymi w systemie Safety Gate. Pozwoli ono zidentyfikować i automatycznie sporządzić wykaz wszystkich takich ofert, umożliwiając organom egzekwowania prawa ustalenie dostawcy i nakazanie skutecznego wycofania tych ofert. Działanie to pomoże ujednolić obecne zróżnicowane podejście i sprostać wyzwaniom związanym z monitorowaniem sprzedaży produktów niebezpiecznych przez internet.

W dniu 30 czerwca 2021 r. Komisja przedstawiła również wniosek dotyczący nowego rozporządzenia w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów zastępującego obecną dyrektywę w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów. Rozporządzenie to ma na celu zmodernizowanie ogólnych zasad bezpieczeństwa nieżywnościowych produktów konsumpcyjnych, aby utrzymać ich rolę jako sieci bezpieczeństwa dla konsumentów. Pomoże ono również sprostać wyzwaniom dotyczącym bezpieczeństwa produktów, które są stwarzane przez produkty związane z nowymi technologiami oraz wzrost sprzedaży przez internet.

Na szczeblu międzynarodowym, biorąc pod uwagę silne powiązania handlowe między UE a USA oraz podobieństwa między tymi dwoma rynkami, Komisja Europejska rozpoczyna nieformalny dialog na temat ochrony konsumentów z amerykańską Komisją ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich w celu dalszego zacieśnienia współpracy. Dialog ten obejmie rozwój handlu elektronicznego, rozwój nowych technologii, globalizację produkcji i sprzedaży detalicznej oraz szczególne potrzeby konsumentów podatnych na zagrożenia. Jest on kontynuacją pierwszego nieformalnego dialogu na temat ochrony konsumentów, który odbył się w marcu z udziałem komisarza Reyndersa i przewodniczącej Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych - Liny Kahn.

Kontekst

Od 2003 r. system Safety Gate umożliwia państwom UE/EOG, Zjednoczonemu Królestwu (Irlandii Północnej) i Komisji Europejskiej szybką wymianę informacji na temat niebezpiecznych produktów nieżywnościowych stanowiących zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów. Dzięki temu możliwe jest podejmowanie odpowiednich działań następczych i wycofanie produktów z rynku.

Komisja zarządza ogólnodostępną stroną internetową systemu Safety Gate, która posiada nowoczesny i przyjazny dla użytkownika interfejs ułatwiający proces powiadamiania. Strony są tłumaczone na wszystkie języki UE (w tym na język irlandzki od 2022 r.), islandzki i norweski. Przedsiębiorstwa mogą również korzystać z portalu Business Gateway, aby szybko i skutecznie informować organy krajowe o obawach związanych z bezpieczeństwem produktu, który wprowadziły do obrotu.

Kolejnym działaniem w zakresie ochrony konsumentów jest system dobrowolnych zobowiązań do zapewnienia bezpieczeństwa produktów - Product Safety Pledge, który określa konkretne dobrowolne działania platform handlowych służące usuwaniu ofert produktów niebezpiecznych. Umowę o współpracy z państwami członkowskimi w celu usuwania niebezpiecznych produktów ze swoich stron internetowych podpisało dotąd jedenaście internetowych platform handlowych: bol.com, eMAG, Wish.com, AliExpress, Amazon, eBay, Rakuten France, Allegro, Cdiscount, Etsy i Joom. Dostępne jest również najnowsze sprawozdanie z postępu prac dotyczące Product Safety Pledge.

Dodatkowe informacje

Safety Gate – wyniki w 2021 r.

Zestawienie informacji – ustalenia dotyczące systemu Safety Gate z 2021 r.

Safety Gate – ostrzeżenia

Safety Gate – subskrypcja cotygodniowych ostrzeżeń

System dobrowolnych zobowiązań do zapewnienia bezpieczeństwa produktów (Product Safety Pledge)

Współpraca międzynarodowa w zakresie bezpieczeństwa produktów, współpraca dwustronna ze Stanami Zjednoczonymi

System Safety Gate: pojazdy silnikowe i zabawki na szczycie listy Pobierz (49.158 kB - PDF)

Copyright © 2021 Wir Poznań | Wszelkie prawa zastrzeżone.