Data publikacji: 30.11.2023

W 2022 r. program Erasmus+ umożliwił mobilność ponad 1,2 mln osób uczących się i nauczycieli

.


W ramach Erasmus+, czyli unijnego programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, w 2022 r. wsparto około 26 tys. projektów, z których skorzystało ponad 73 tys. organizacji. Z działań w zakresie mobilności edukacyjnej skorzystało ponad 1,2 mln studentów, osób uczących się, wykładowców, nauczycieli, instruktorów, osób młodych i osób pracujących z młodzieżą.
Są to główne wyniki sprawozdania rocznego z programu Erasmus+ za 2022 r., przedstawionego dziś przez Komisję na 6. Europejskim Szczycie Edukacyjnym. Ze sprawozdania wynika, że w 2022 r. osiągnięto cele programu oraz, że skorzystało z niego wiele osób, a przeznaczone na niego środki finansowe wykorzystano w sposób efektywny.

Sprawozdanie pokazuje, że program ten nadal się rozwija. Program Erasmus+, którego budżet na lata 2021–27 wynosi około 26,2 mld euro (prawie dwukrotnie więcej niż na lata 2014–20), kładzie duży nacisk na włączenie społeczne, zieloną i cyfrową transformację oraz zachęcanie do uczestnictwa w życiu demokratycznym.
Sprawozdanie z 2022 r. zawiera informacje o wpływie, jaki program Erasmus+ wywarł na życie milionów osób, które wzięły udział w różnych działaniach w zakresie mobilności w Europie i poza nią. Kluczowym elementem programu Erasmus+ jest mobilność osób uczących się, kadry i młodzieży. Program ten pozytywnie wpływa na rozwój edukacyjny, społeczny, osobisty i zawodowy uczestników oraz wzmacnia ich poczucie tożsamości europejskiej. Warto zaznaczyć, że wskaźniki mobilności wróciły do poziomów sprzed pandemii.

Program Erasmus+, którego łączny budżet wyniósł w 2022 r. ponad 4 mld euro (czyli o 38 % więcej niż w roku poprzednim) stał się jeszcze bardziej dostępny dla małych organizacji i jeszcze lepiej sprzyja włączeniu społecznemu osób o mniejszych szansach. Dzięki temu, że skupiono się na włączeniu i różnorodności, w 2022 r. w ramach programu Erasmus+ 134 tys. osób o mniejszych szansach mogło skorzystać z działania w zakresie mobilności. Dotyczy to osób niepełnosprawnych i migrantów, a także obywateli UE, którzy mieszkają na obszarach oddalonych lub doświadczają trudności społeczno-gospodarczych.
Program jest również bardziej ekologiczny i cyfrowy. W 2022 r. 1,3 tys. projektów opartych na współpracy, na które przeznaczono 592 mln euro, wsparło cele środowiskowe i walkę ze zmianą klimatu, co dowodzi stałego zaangażowania programu w zieloną transformację. Program nadal wspierał również transformację cyfrową systemów kształcenia i szkolenia, zgodnie z Planem działania w dziedzinie edukacji cyfrowej: w 2022 r. ponad 1 650 projektów opartych na współpracy, na które łącznie przeznaczono 744 mln euro, dotyczyło właśnie transformacji cyfrowej.

Erasmus+ odgrywa również kluczową rolę we wzmacnianiu tożsamości i wartości europejskich oraz przyczynia się do budowania bardziej demokratycznej Unii. Około 340 mln euro z budżetu na 2022 r. przeznaczono na sfinansowanie 1,2 tys. projektów opartych na współpracy na rzecz uczestnictwa demokratycznego.
Program Erasmus powstał w 1987 r. i do końca 2022 r. umożliwił aż 14 mln osób studiowanie, szkolenie, pracę i wolontariat za granicą. W nadchodzących latach, dzięki silnemu wsparciu ze strony instytucji UE i państw członkowskich, Erasmus+ będzie nadal zapewniał kolejne możliwości uczenia się i uczestnictwa w projektach transnarodowych.

Komisja przygotowuje obecnie kompleksową ocenę programu Erasmus+ i do końca 2024 r. zamierza przedstawić z niej sprawozdanie pozostałym instytucjom UE. Wyniki i zalecenia z tej oceny zostaną uwzględnione zarówno podczas realizacji obecnego programu, jak i podczas przygotowywania jego następcy, który wejdzie w życie po 2027 r.
28 listopada 2023 r. opublikowano zaproszenie do składania wniosków o udział w programie Erasmus+ w 2024 r.

Kontekst
Program Erasmus powstał w 1987 r., w którym to roku z mobilności edukacyjnej skorzystało zaledwie 3 tys. studentów. Na przestrzeni lat program Erasmus znacznie zmieniano, modernizowano i otwierano go na nowe kraje. W 2014 r. zmieniono nazwę programu na Erasmus+, ponieważ rozszerzono jego zakres, który od tej pory obejmuje nie tylko wszystkie dziedziny edukacji, lecz także dziedzinę młodzież i sport. Program ten oferuje osobom w każdym wieku możliwość studiowania, szkolenia lub nauki za granicą w wielu organizacjach uczestniczących.

Obecnie jest to jeden z najbardziej znanych unijnych programów i wzięło w nim już udział prawie 14 mln osób. Erasmus+ umożliwia współpracę i mobilność uczniów i nauczycieli w ramach edukacji szkolnej oraz kształcenie i szkolenie zawodowe studentów i wykładowców w ramach szkolnictwa wyższego i kształcenia dorosłych, a także projekty z udziałem praktykantów, młodzieży, osób pracujących z młodzieżą oraz trenerów sportowych.
Erasmus+ był również kluczowym elementem reakcji Komisji na rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie. Komisja niezwłocznie podjęła działania, aby wesprzeć ukraińskich studentów, młodzież, nauczycieli, pedagogów i wykładowców w ramach programu Erasmus+. Wsparła również osoby uczące się języka ukraińskiego, którym przekazała pół miliona podręczników.

Łączny budżet programu Erasmus+ na lata 2021–2027 w wysokości 26,2 mld euro zasilono dodatkową kwotą 2,2 mld euro pochodzącą z unijnych instrumentów zewnętrznych, aby wesprzeć jeszcze więcej osób i projektów w Europie i poza jej granicami. W obecnym okresie programowania do Erasmusa+ po raz pierwszy włączono program DiscoverEU. W 2022 r. ponad 230 tys. młodych osób ubiegało się o około 83 tys. biletów wieloprzejazdowych dostępnych w ramach DiscoverEU, co potwierdziło, że program ten jest popularny i istnieje na niego zapotrzebowanie.

Informacje dodatkowe
Sprawozdanie roczne z programu Erasmus+ za 2022 r.

Copyright © 2021 Wir Poznań | Wszelkie prawa zastrzeżone.