Data publikacji: 23.01.2024

Woda pitna staje się bezpieczniejsza w UE

.


Komisja przyjęła dziś nowe minimalne normy higieny dla materiałów i produktów mających kontakt z wodą pitną. Będą one miały zastosowanie od 31 grudnia 2026 r. do materiałów i produktów wykorzystywanych w nowych instalacjach lub w przypadku renowacji lub naprawy starszych instalacji. Normy te zapobiegną rozwojowi drobnoustrojów i zmniejszą ryzyko wymywania szkodliwych substancji do wody pitnej.

Nowe normy będą miały zastosowanie do materiałów i produktów przeznaczonych do wykorzystania w nowych instalacjach do poboru, uzdatniania, magazynowania lub dystrybucji wody lub do prac naprawczych, takich jak rury zasilające, zawory, pompy, wodomierze, osprzęt i krany. Dzięki temu woda będzie bezpieczniejsza, a także zmniejszy obciążenia administracyjne dla przedsiębiorstw produkujących odpowiednie materiały i produkty, a także dla organów krajowych.

Dotychczas w całej UE harmonizacja była niewielka, a producenci byli zobowiązani do ubiegania się o różne zatwierdzenia w każdym państwie członkowskim, w którym zamierzali sprzedawać swoje produkty. Nowe przepisy uprością również prace zatwierdzające prowadzone wcześniej przez każdy organ krajowy.

Materiały i produkty, które są zgodne z nowymi normami UE, otrzymają deklarację zgodności UE i specjalne oznakowanie UE. W związku z tym produkt może być sprzedawany w całej UE bez żadnych ograniczeń związanych z ewentualnymi problemami dotyczącymi zdrowia publicznego lub środowiska.

Kontekst ogólny

Dyrektywa w sprawie wody pitnej została zmieniona w 2020 r., a nowe przepisy weszły w życie w całej UE w styczniu 2021 r. Zmieniona dyrektywa gwarantuje wszystkim Europejczykom bezpieczniejszy dostęp do wody i zapewnia najwyższe na świecie normy w zakresie wody pitnej, zgodnie z dążeniem do osiągnięcia zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń zapowiedzianym w Europejskim Zielonym Ładzie. Nowe przepisy stanowią również odpowiedź na pierwszą w historii udaną europejską inicjatywę obywatelską „Right2Water",w ramach której zebrano 1,6 mln podpisów na rzecz poprawy dostępu do bezpiecznej wody pitnej dla wszystkich Europejczyków.

Dyrektywa ma na celu ochronę zdrowia obywateli UE poprzez ustanowienie rygorystycznych norm jakości. Państwa członkowskie miały dokonać transpozycji tej dyrektywy do prawa krajowego do 12 stycznia 2023 r. Jednak obecnie sześć państw członkowskich jeszcze tego nie uczyniło. Komisja ściśle współpracuje z tymi państwami członkowskimi, aby zapewnić prawidłowe odzwierciedlenie tych przepisów w prawie krajowym.

Kolejne kroki

Po przyjęciu przez Komisję tych trzech aktów delegowanych Parlament Europejski i Rada mają teraz dwa miesiące na wyrażenie sprzeciwu. W przeciwnym razie akt delegowany wchodzi w życie. Oczekuje się, że wszystkie sześć aktów prawnych zostanie opublikowanych w Dzienniku Urzędowym po tych dwóch miesiącach.

Trwają prace nad dalszymi metodami i wytycznymi wymaganymi na mocy dyrektywy w sprawie wody pitnej, w tym nad sposobem pomiaru mikrodrobin plastiku oraz substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS) w wodzie pitnej.

Więcej Informacji

Dyrektywa w sprawie wody pitnej (2020/2184/UE)

Copyright © 2021 Wir Poznań | Wszelkie prawa zastrzeżone.